O Decizie Sănătoasă!

Informare privind prelucrarea datelor

 

Prin această Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă aducem la cunoștință o serie de informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.salofarm.ro („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”). Această Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și se completează cu informațiile cuprinse în Politica de utilizare Cookie-uri.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către SC SALOFARM SRL , persoană juridică română, SEDIU: BACAU, STR.9 MAI NR.25, CUI: RO952877, REG.COM.: J04/1363/19912. SC Salofarm SRL este operator cu date de caracter personal nr. 23013/16.05.2012 si va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate.

 

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care aveți întrebări cu privire la orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți adresa cerea dumneavoastra la office@salofarm.ro sau la adresa Bacau, strada 9 Mai nr. 25, Salofarm.

 

3. În ce scop vă prelucrăm datele cu caracter personal și pe ce temeiuri?

SC SALOFARM SRL prelucrează date dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Comunicarea prin intermediul Site-ului

a. pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact; Efectuăm această prelucrare în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Newsletter

b. în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare disponibil pe Site, pentru transmiterea de newsletter-e privind produsele, serviciile și activitatea Farmaciilor SALOFARM. Efectuăm această prelucrare în baza consimțământului pe care alegeți să îl acordați. Vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Nefurnizarea datelor solicitate de SC SALOFARM SRL în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea transmiterii de newsletter-e.

 

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dumneavoastră?

Pentru scopurile menționate mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul acestui Site (de ex., nume, prenume, adresă de-email, solicitări, comentarii, etc.).

 

5. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, SC SALOFARM SRL va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:

a. partenerii contractuali ai SC SALOFARM SRL, cu care SC SALOFARM SRL colaborează în vederea efectuării activităților menționate mai sus (furnizorii de newsletter);

b. partenerii contractuali ai SC SALOFARM SRL, cu care SC SALOFARM SRL colaborează în vederea efectuării activităților care o implică, menționate mai sus (furnizorii de reclamă, marketing, newsletter);

c. partenerii contractuali ai SC SALOFARM SRL, cu care SC SALOFARM SRL colaborează în vederea asigurarii securitatii website-ului, mentenanta si suport

d. dumneavoastră, la cerere.

 

6. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În scop de comunicare prin intermediul Site-ului

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 5 ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

În scop de newsletter

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe un termen de 5 ani sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În scopurile aferente Cardului de fidelitate SALOFARM

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata existentei calității de membru în Programul „Carduri de Fidelitate Farmaciile SALOFARM” sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Calitatea de membru în Programul „Carduri de Fidelitate Farmaciile SALOFARM” va înceta la momentul expirării cardului SALOFARM, care va avea loc cel mai târziu în termen de 3 (trei) ani de la ultima utilizare a cardului.

 

7. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În calitate de titular al datelor cu caracter personal prelucrate de către SC SALOFARM SRL, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat:

a. de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal - puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SC SALOFARM SRL, și puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.). La solicitarea dumneavoastră, SC SALOFARM SRL vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de SC SALOFARM SRL, în condițiile care vă vor fi comunicate de SC SALOFARM SRL.

b. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal – fără întârzieri nejustificate, puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

c. de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) - în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea de către SC SALOFARM SRL, dacă vă retrageți consimțământul etc.), puteți obține ștergerea de către SC SALOFARM SRL a respectivelor date.

d. de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora, etc.) puteți obține restricționarea prelucrării de către SC SALOFARM SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că SC SALOFARM SRL se va limita la a stoca datele dumneavoastră cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date decât cu consimțământul dumneavoastră sau în alte anumite cazuri expres prevăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).

e. de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal - vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către SC SALOFARM SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al SC SALOFARM SRL). Dacă vă exercitați acest drept, SC SALOFARM SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

f. de portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, numai dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal este realizată de SC SALOFARM SRL prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

g. de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările bazate pe consimțământ, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

h. de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării – în cazul în care SC SALOFARM SRL ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți

i. obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare,

ii. exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare,

iii. obține explicații cu privire la decizia luata și

iv. contesta respectiva decizie.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră menționate mai sus, ne puteți contacta prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa de e-mail office@salofarm.ro, la adresa Bacau, Strada 9 Mai nr. 25. De asemenea, aveți dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile menționate pe pagina de internet a acesteia – www.dataprotection.ro

 

Modificări ale Informării

Prezenta Informare a fost publicată la data de 24/05/2018 . SC SALOFARM SRL își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceasta Informare, în orice moment.